Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařizení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR”) je obchodní společnosti Krmiva Přerov s.r.o. Kojetínská 3157/55, 750 02 Přerov IČ:04598881 DIČ: CZ04598881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddil С vložka 53887 (dále jen “správce”).

 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Krmiva Přerov s.r.o. Kojetínská 3157/55, 750 02 Přerov IČ:04598881
 • email: krmivaprerov@seznam.cz
 • telefon: +420605208860

 

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, siťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojeni s § 7 odst 2 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informačni společností v případě že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. Doba uchovávání údajů

 

4.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, ke splnění daňové povinnosti, apod. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však do tří let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

 

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

5.1. Přijemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajištující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajištující marketingové služby
 • zajišťující účetní a daňové služby

 

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Vaše práva

 

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.2. těchto podmínek.

 

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

 

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

 

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jim pověřené osoby.

 

8. Používání souborů cookies

 

8.1. Správce má možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

 

8.2. Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který správci dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují webové stránky správce. Cookies správci také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na služby správce dostal, kdy a co uživatel webu na webových stránkách správce prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobeni.

 

8.3. Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů

 

8.4. Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a webové stránky správce nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud ji sami správci nesdělíte. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být

informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

 

8.5. Použití souborů cookies

 

8.5.1. Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj služeb správce, aby mohl svým uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používá správce také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorováni pro měření efektivity reklamy. Např. u

marketingových e-mailů a letáků může správce zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti webových stránek správce, provádí správce krátkodobé studie, ve kterých může ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.

 

 

9. Závěrečná ustanovení

 

9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, který provozuje správce, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte

 

9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, kde budou kdykoliv k dispozici.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

 

Název formuláře

Zásady ochrany osobních údajů