Jed na myši Protect 10kg

Skladem
Kód produktu: AD5032
Cena bez DPH: 743,80 Kč
Cena s DPH: 900,00 Kč

Protect PG - (lanirát) Při objednání je potřeba uvést IČO

Granulovaná rodenticidní nástraha pro přímé použití k hubení škodlivých hlodavců, jako je potkan obecný a myš domácí, profesionálními uživateli a odborně způsobilými osobami ve vnitřních prostorách a ve venkovních prostorách kolem budov.

Návod pro použití: Profesionálními uživateli smí být přípravek používán pouze uvnitř budov a v jejich blízkém okolí v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření. Osobami odborně způsobilými v oblasti deratizace smí být přípravek používán uvnitř budov a v jejich blízkém okolí v deratizačních staničkách nebo na krytých místech zaručujících obdobnou úroveň ochrany před nezáměrným požitím návnady domácími, hospodářskými nebo divokými zvířaty nebo dětmi, jakou zajišťuje umístění návnady v deratizační staničce. Přípravek mohou používat pouze odborně způsobilé osoby. Při použití v blízkosti povrchových vod nebo drenážních systémů a při venkovním použití musí být zajištěno, aby nedocházelo ke styku návnady s vodou. Před použitím přípravku se seznamte se všemi dostupnými informacemi o přípravku a o jeho bezpečném použití. Dodržujte všechny další pokyny uvedené v příslušném metodickém pokynu pro provádění ochranné deratizace vydaného podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zjistěte míru a druh zamoření prostoru hlodavci. Odstraňte potraviny a krmiva, která by mohla sloužit jako variantní zdroj potravy pro hlodavce nebo by mohla být znečištěna přípravkem. Deratizační staničky/návnadové body rozmístěte poblíž nor, děr, případně migračních cest, pokud jsou zřetelné. Staničky by měly být zajištěné proti jejich odtáhnutí hlodavci. Deratizační staničky musí být označeny těmito informacemi: „Nepřemísťujte a neotvírejte. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Při přerušení nebo po ukončení práce si umyjte ruce a případně ostatní znečištěné části těla. K doplňování nástrahy do deratizačních staniček používejte dávkovací nástroj nebo pomůcku.

 Dávkování: Myš domácí a potkan – odborně způsobilé osoby – ve vnitřních prostorách a ve venkovních prostorách kolem budov: 200-250 g nástrahy na deratizační staničku, staničky musí být od sebe vzdáleny minimálně 7 až 10 m. Myš domácí – profesionální uživatelé – ve vnitřních prostorách: 50 – 100 g na 5 m2. Potkan obecný – profesionální uživatelé – ve vnitřních prostorách: 200 – NEBEZPEČÍ Může poškodit plod v těle matky. Způsobuje poškození orgánů krve při prodloužené nebo opakované expozici. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařské ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými regionálními předpisy.

 Účinná látka: 0,027 g bromadiolonu (CAS 28772-56-7) v 1 kg přípravku. Přípravek obsahuje hořké ochucovadlo, které výrazně snižuje riziko konzumace dětmi a domácími zvířaty. Pokyny pro první pomoc: Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku. Při jeho použití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení z nosu a dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krevní výrony ve stolici a v moči se objevit krev. V případě znečištění pokožky přípravkem omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem. Při vniknutí přípravku do očí vyplachujte oči alespoň 10 minut vodou nebo roztokem na vyplachování očí. Po celou dobu vyplachování udržte otevřená oční víčka. Při požití přípravku vypláchněte ústa pečlivě vodou, nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte obal nebo označení přípravku

 

 

jed na myši a patkany, nástrahy, jedy na hlodavce, lanirát